Once A City


This was once a city harmony a common theme
but these complications now make life a bit uneasy hallowed buildings scrape
the sky voices ride the airwaves once a city years gone
by will they still be standing in the centuries ahead going
underground little children hiding,
bullets never meant for them must there be such bloodshed in our hearts,
our homes, our heads? will I be walking, walking so free?
this was a city once this was once a city harmony a common theme
but these complications once a city, once a dreamCaptcha
Liedje 10000 Maniacs Once A City is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Once A Citymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 10000 Maniacs Once A City downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Once A City in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.