Raxel Got Her Wings


What the atlantic shores have blessed us with
A place like no other
Where warm hearts turn to stone and the sun is forbidden
I left myself alone to see what I've created
To think of what I've become
I must have missed what the rest have recieved

I can hear your heart
It's screaming I need you
Can you hear my heart?
It responds with always
Your kiss is sweeter than any april flowers
Let may shower down on me
Is this what heaven is like?
Not even chapped lips will stop from kissing your sunburnt cheeks
This is heavenCaptcha
Liedje A Long Winter Raxel Got Her Wings is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Raxel Got Her Wingsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Long Winter Raxel Got Her Wings downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Raxel Got Her Wings in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.