Subject To Change


A process of learning
Taking time
The ever changing nature of life

We belong to events in our world
Impermanent never still
Unfolding ones own

Our home

Karmic choice, constantly

All things under influence
Subject to change
Nothing to remain the same

Action is phrased movement is made
To be of a substance
Reliving day thought uniting

We belong to events in our world
Permanent never still
Turning it over in time

Karmic voice, listeningCaptcha
Liedje Alarum Subject To Change is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Subject To Changemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alarum Subject To Change downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Subject To Change in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.