Willow Tree Lullaby


Don't wait for me at the willow tree
Love will be waiting for you
The wind through the leaves plays a symphony
Harmony, rhapsody too

Don't bend with the wind
Love must not end but begin

Don't bend with the wind
Your love must not end but begin

La, la, la, laCaptcha
Liedje America Willow Tree Lullaby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Willow Tree Lullabymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje America Willow Tree Lullaby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Willow Tree Lullaby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.