Forever Blind


In this cell that is ours there is no pity
No sunrise on the cold plain that is our soul
No beckoning to a warm horizon
The sun shall never greet my eyes again

It is our world
It has been stolen from us, bastards

No goddamn sun
No goddamn pain
I?ve searched my heart for love
But all in vain
No goddamn sun, no goddamn pain

Exploring life without fear -
Without feeling I am one with
My torment and forever blind

My desire clenches itself in a hungry fist
And welcomes my soul to the thirst of dying
Mother of all, come take your revenge
The sun shall never greet my eyes againCaptcha
Liedje At the Gates Forever Blind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Forever Blindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje At the Gates Forever Blind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Forever Blind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.