Stand Still


When I was just a little boy,
I wandered through the woods
Searchin' for my daddy through the pines
I guess I took a wrong turn
Somewhere along the way
But the Bible said
"Seek and ye shall find"
Daylight turned to darkness
Adventure turned to fear
And, when I finally found my way back home
His words I still can hear

Chorus:
Stand Still!
When you're in the dark
Listen to your heart
And pray for Gods will
Stand Still
Adrift in the wind
Your voice within
Will be your best friend
Stand Still and pray
Stand Still

Now that I'm a grown man
On my own and on my way
I've got my own decisions to be made
And when I'm at the crossroads
Unforsure and unforeseen,
I bow my head
And with these words I pray

Chorus:Captcha
Liedje Billy Ray Cyrus Stand Still is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stand Stillmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Stand Still downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stand Still in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.