Maple Leaf


send a cheque to quebec
canada is the cheapest
cause we are-are the best

see our flag flyin high
our maple leaf in the sky
we ate gravy and cheese
we should pop down to mc'ds
where we will catch the fleas

canadians are clever and vex
we love to hear DMX
we love dre and eminem
canadians are very feminine
But o course we rule
so dont take us for a fool
cause we are, are tooo coolCaptcha
Liedje Canadian Bush Party Maple Leaf is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Maple Leafmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canadian Bush Party Maple Leaf downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Maple Leaf in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.