Real tears


Now you know
Now you know
How it feels
To be down yourself
And you know
What it is
To be sad
No holding back

One last time
One last time
Has come and gone
There?s no turning back
Take one good
Look and go
Time will change
The world you know

Real tears
You?ll cry

Now you know
Now you know
How it feels
To be alone
And you know
What it is
To be sad
No holding backCaptcha
Liedje China Crisis Real tears is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Real tearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje China Crisis Real tears downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Real tears in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.