Lonely Blue Boy


My name should be trouble
My name should be woe
For trouble and heartache is all that I know
Yeah lonely lonely blue boy is my name

My life has been empty
My heart has been torn
It must have been raining the night I was born
Yeah lonely lonely blue boy is my name

Well I'm soI'm so afraid of tomorrow
And so tired,so tired of today
They say that love is the answer
But love never came my way

I'm writing this letter to someone unknown
So if you should find it and if you're alone
Well, lonely lonely blue boy is my name
Remember lonely,lonely blue boy is my nameCaptcha
Liedje Conway Twitty Lonely Blue Boy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lonely Blue Boymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Conway Twitty Lonely Blue Boy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lonely Blue Boy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.