Deep Purple


Deep Purple
Jimmy Dorsey

When the deep purple falls over sleepy garden walls
And the stars begin to flicker in the sky Through the
mist of a memory, you wander back to me Breathing my
name with a sigh

In the still of the night, once again I hold you tight
Though you're gone your love lives on when moonlight beams
And as long as my heart will beat, lover we'll always meet
Here in my deep purple dreams

Repeat 2nd verseCaptcha
Liedje Dark Tranquillity Deep Purple is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deep Purplemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dark Tranquillity Deep Purple downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deep Purple in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.