Stand At Your Window


(Stand at your window some night) again let me see
The one who is holding the best part of me
(Stand at your window some night) look at my side of town
Remember if you change your mind you know where I'll be found

Each night I look up at your mansion
I see the window where the light shines through
And I wonder if you still remember
The one that you left for someone new

(Stand at your window
[ guitar ]
Each night as I wait here in the darkness
I watch your window so high above
I'm longing for a look at my old sweetheart
A look at the one that I still love

(Stand at your window
(Stand at your windowCaptcha
Liedje Del Reeves Stand At Your Window is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stand At Your Windowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Reeves Stand At Your Window downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stand At Your Window in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.