We Lift You Up


Who is like You O Lord
God of heaven God of earth
There is none who compares
To Your majesty and love
From the days of my youth
You have led me in Your way
Now I'll shout out Your truth today

(Chorus)

We lift You up we lift You up
For all to see Your glory
Arise O Lord and shine on us
Until our generation
Sees Your glory fall

You are awesome in praise
Doing miracles today
I will come and proclaim
All Your mighty deeds of old
From the days of my youth
You have led me in Your way
Now I'll shout out Your truth today

Let Your glory fall
Let Your glory fall
We want to see You once again
We want to see You once againCaptcha
Liedje Desperation Band We Lift You Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Lift You Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Desperation Band We Lift You Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Lift You Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.