Innocent Crime


She's so amazing
Driving men and women crazy
Flips a coin, it doesn't matter what side is up
I guess love is blind
It doesn't matter what kind

She said her girlfriend's name was Daisy
It just left me blind and hazy
Then I realized my fantasy would come true

Am I loosing my mind
Just an innocent crime

Sweet temptation
Hot sensation
Wild creation

I was burning with desire
Cause these girls set me on fire
They really got me
under controlCaptcha
Liedje Dr. Sin Innocent Crime is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Innocent Crimemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Sin Innocent Crime downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Innocent Crime in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.