Lost and Confused


There is a time in our lives
We have to decide what to do
Inside our minds
So lost and confused
We feel like committing a crime

Seems like time is passing by
Seems like life has left me behind
Feels like trying trying so hard
I can't find, find a way out

No way out, no way out, no way out
Sometimes I cry deep down
inside - I can't find a place I'd be safeCaptcha
Liedje Dr. Sin Lost and Confused is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lost and Confusedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Sin Lost and Confused downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lost and Confused in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.