Let's Get Lost


I've been outside
Invited in
But I couldn't abide
I wouldn't miss it again
Burning every bridge that I cross
To find some beautiful place to get lost

I had true love
I made it die
I pushed her away
She said please stay
Burning every bridge that I cross
To find some beautiful place to get lost
To find some beautiful place to get lost

I don't know where I'll go now
And I don't really care who follows me there
But I'll burn every bridge that I cross
And find some beautiful place to get lost
And find some beautiful place to get lostCaptcha
Liedje Elliott Smith Let's Get Lost is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let's Get Lostmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elliott Smith Let's Get Lost downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let's Get Lost in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.