Three Little Words


At last
my love has come along
my lonely days over
and life is like a song

Ooh At last
the skies above are blue
well my heart was wrapped up in clover
the night I looked at you
I found a dream
that I could speak to
a dream that I could call my own
I found a thrill
to press my cheek to
a thrill that I have never known
well
You smile
you smile
oh and then the spell was cast
and here we are in heaven
for you are mine at last
I found a dream
that I could speak to
a dream that I
could call my own
I found a thrill
to press my cheek to
a thrill that I have never known
well
You smile
you smile
oh and then the spell was cast
and here we are in heaven
for you are mine at last
ooo yea
you are mine
you are mine
at last
at last
at last
at lastCaptcha
Liedje Ethel Waters Three Little Words is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Three Little Wordsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ethel Waters Three Little Words downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Three Little Words in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.