Always And Always


Always and always I'll go on adoring
The glory and wonder of you,
Always and always my love will go soaring
To heaven far under the blue
Life is strange and ever changing,
Doesn't make reason or rhyme,
But thru all the centuries time endures,
Darling, we'll be together forever and ever for
Always and always I'm yoursCaptcha
Liedje Larry Clinton Always And Always is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Always And Alwaysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Larry Clinton Always And Always downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Always And Always in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.