Take Me Home


In here the lights are dim but all around
My eyes see things they wish that they never even found
Your party's gettin' rough and this party's seen enough
To know that I had best be homeward bound
Take me home please take me home I'm not your kind of girl
Take me home please take me home I don't belong here in your world

It hits my mind like water in the face
The kind of girl you thought I was ti bring me to this place
I guess I'm just naive but somehow I believe
There's more to life than living in disgrace
Take me home
I don't belong here in your worldCaptcha
Liedje Lynn Anderson Take Me Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Take Me Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lynn Anderson Take Me Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Take Me Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.