Boweavil Blues


Hey, boll weevil,
Don't sing them blues no more,
Hey, hey, boll weevil,
Don't sing them blues no more,
Boll weevil's here, boll weevil's everywhere you go

I'm a lone boll weevil,
Been out a good long time,
I'm a lone boll weevil,
Been out a good long time,
I'm gonna sing this tune to ease a boll weevil's lonesome mind

I don't want no man
To put no sugar in my tea,
I don't want no man,
To put no sugar in my tea,
Some of them are so evil, I'm 'fraid they might poison me

I went downtown,
I bought me a hat,
I brought it back home,
I laid it on the shelf,
Looked at my bed,
I'm gettin' tired of sleeping by myselfCaptcha
Liedje Ma Rainey Boweavil Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boweavil Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ma Rainey Boweavil Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boweavil Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.