Chain Gang Blues


The judge found me guilty, the clerk he wrote it down (x 2)
Just a poor gal in trouble, I know I'm county road bound

Many days of sorrow, many nights of woe (x 2)
And a ball and chain everywhere I go

Chains on my feet, padlock on my hand (x 2)
It's all on account of stealing a woman's man

It was early this morning that I had my trial (x 2)
Ninety days on the county road, and judge didn't even smileCaptcha
Liedje Ma Rainey Chain Gang Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chain Gang Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ma Rainey Chain Gang Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chain Gang Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.