Absentimental


Contract, contract
Contract, contract of black halos

Go, run your mouth
Your open mouth, run your open mouth
Close your open mouth, close your open mouth

Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out
The sky blacks out

Don't plan on standing under the falling sky
So pointless, [Incomprehensible] so pointless to fall, fall, fall

Please believe what you see
And what you hear and what you love, you love

Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out
Sun blacks out, sky blacks out

Your names are indications in red blood
Your names are indications in red blood
Your names are indications in red blood

I'm choking, I'm choking, I'm choking on my tongue
I'm choking, I'm choking, I'm choking on my tongue
I'm choking, I'm choking, I'm choking on my tongue
I'm choking, I'm choking, I'm choking on my tongue, on my tongue

[Incomprehensible]Captcha
Liedje Norma Jean Absentimental is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Absentimentalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Norma Jean Absentimental downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Absentimental in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.