Change Your Mind


Starting at the river
Watching the water flow
I can't stop the river
Never, no

If I could make the mountains
Fall into the sea
Maybe I could make you
Fall for me

(Would you) change your mind

Change your mind, change your mind

All the stars keep turning
Wheeling all night long
I wish you'd turn
And hear my song

If I could make wild horses
Come and get their hay
Maybe I could make you
Sway my way

(Would you) change your mind

Change your mind, change your mind

Maybe when you're sleeping
I can make a spell
And when you wake up
I won't tell

(Would you) change your mind
Change your mind, change your mindCaptcha
Liedje Paul Kelly Change Your Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Change Your Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Change Your Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Change Your Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.