Decrescendo


And I knew that you just couldn't wait
To put your sharpened dagger in
And watch the look on my face
It was all you were searching for
A picture frame consistent
To being alone
Now we're content with illusions
And our arm length smiles

Did you get what you wanted
Did you get what you wanted now
This is all that I'm asking
Cause its the love we're forgetting now
Did you take what you wanted
Did you get what you wanted from me
This is all that I'm asking
This is all that I'm asking you

Oh the years that have all been erased
No superficial shelter could ever replace
And its all you we're searching for
Another adequate replacement
To walk through your door
We're content with illusions
And our downhill eyes

Did you get what you wanted
Did you get what you wanted now
This is all that I'm asking
Cause its the love I'm forgetting now
Did you get what you wanted
Did you take what you wanted from me
This is all that I'm asking
Yeah this is all that I'm asking

Have you ever felt what it means to be truly alone?
Stop and think right now
Have you ever been alone?
Have you ever felt so cold?
Have you ever felt to truly alone?
So freezing cold?
So find the fakest elation I hope it takes you away
Now I've got it all worked out now
Just a memory, picture framed illusion

Did you get what you wanted
Did you get what you wanted now
This is all that I'm asking
Cause its the love I'm forgetting now
Did you get what you wanted
Did you take what you needed from me
This is all that I'm asking
This is all that I'm asking

Did you get what you wanted?
NOW!!!!!!Captcha
Liedje Rx Bandits Decrescendo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Decrescendomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rx Bandits Decrescendo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Decrescendo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.