Simca


little blue bom
is waiting for me
i sit right down and turn the key
she starts to roll
burning down the west highway
she's goin' to where she belongs
don't tell me she's just a car
slip sliding along
my stomach
we make a stop at chez denny
i'm all filled up
Simca

feeling sick again
going to someplace where she belongs
don't tell me she's just a car
rolling down the road
the red light starts to shine
i slow it down
can't push too hard
because she might complain
you know where that will leave me tomorrow
don't tell me she's just a car
there is where she'll stayCaptcha
Liedje Samiam Simca is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Simcamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Samiam Simca downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Simca in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.