Waterloo


Waterloo Waterloo where will you meet your Waterloo
Every puppy has his day everybody has to pay everybody has to meet his Waterloo

Now ol' Adam was the first in history with an apple he was tempted and deceived
Just for spite the devil made him take a bite
And that's where ol' Adam met his Waterloo
Waterloo Waterloo

Little General Napoleon of France tried to conquer the world but lost his pants
Met defeat known as Bonaparte's reterat and that's where Napoleon met his Waterloo
Waterloo Waterloo

Now a feller who's darling proved untrue took her life but he lost his too
Now he swings where the little birdie sings
And that's where Tom Dooley met his Waterloo
Waterloo WaterlooCaptcha
Liedje Stonewall Jackson Waterloo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Waterloomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stonewall Jackson Waterloo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waterloo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.