Shape-Shifting


Inexorable conversion
Accelerated change
Prosthesis made of light
For new modular religion

Newly minted nightmares
In luminous code
Machina ex machina
Infocalypse now

The categories crack and strain
The borders bleed and break
The mind ignites and burns
Shape-shifting

The time of quickening
Undivine invasions
The liquid architecture
The stony blood

Implantation of the soul
Pornography of the mind
Anomaly breeding
All lifeworlds gush

Furious glossolalia
Unholy heterosia

Festive impurity
Orgy of mutation
Demonic simulacrum
Fluidity of the "I"

The categories crack and strain
The borders bleed and break
Treason of the Godhead
Nan shall defyCaptcha
Liedje Vader Abraham Shape-Shifting is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shape-Shiftingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vader Abraham Shape-Shifting downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shape-Shifting in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.