Tunturibiisi


Kylmä tuuli tunturilla, yksinäinen talvi-ilta
Näinkö susta liian paljon, kun et vienyt mua johonkin pois
Sinne missä muita ei ois Kauas pois
Vie mut täältä johonkin pois
Tää on kaikki mulle oikein, itse juuri muille näin tein
Liian itsevarma melkein, etkä vienyt mua johonkin pois
Sano mikset karata vois
Kauas pois, vie mut täältä johonkin pois

Ei kerro mulle tämä kylmä maa, miks sitä ainoaa ei saa
Ei kerro mulle edes kylmä kuu, miks kaikki epäonnistuu
Ei kerro mulle tämä kylmä maa, miks sitä ainoaa ei saa
Ei kerro mulle edes kylmä kuu, miks kaikki epäonnistuu

Tuntureilla kylmä tuuli, yksinäinen hölmö luuli, että viimein
Löysi jonkun, jonka kanssa vois johonkin pois
Sinne missä muita ei ois
Kauas pois, vie mut täältä johonkin pois

Ei kerro mulle tämä kylmä maa, miks sitä ainoaa ei saa
Ei kerro mulle edes kylmä kuu, miks kaikki epäonnistuu
Ei kerro mulle tämä kylmä maa, miks sitä ainoaa ei saa
Ei kerro mulle edes kylmä kuu, miks kaikki epäonnistuu

Kylmä tuuli tunturilla, yksinäinen talvi-ilta,
Näinkö susta liian paljon, kun et vienyt mua

Ei kerro mulle tämä kylmä maa, miks sitä ainoaa ei saa
Ei kerro mulle edes kylmä kuu, miks kaikki epäonnistuu
Ei kerro mulle tämä kylmä maa, miks sitä ainoaa ei saa
Ei kerro mulle edes kylmä kuu, miks kaikki epäonnistuuCaptcha
A canção da Antti Tuisku Tunturibiisi é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Tunturibiisi, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Antti Tuisku Tunturibiisi. Nós tentamos as reproduzir as letras de Tunturibiisi de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Antti Tuisku Tunturibiisino formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.