Àrd


Madainn Dihaoine 's dùthaich fo sgòth
'S mi sgìth le cuid smalan,
Mi-mhisneachd is bròn
Seo an deicheamh là dhan
A' Ghiblean 'sinn fo ghruaim a rithist
An co-dhùnadh a cheannaich
Na daoine aig prìs

Tha spiorad nan daoine
Nas soilleir na ghealach
Nas doimhne na 'n cuan
Gheibh sinn ar n-àite 'san t-saoghal
'S an ginealach ùr

Àrd: blàr nan daoine
Àrd: guth is saorsa
Àrd: tha sinn gluasad
Gu h-àrd thèid sinn suas

'S iomadh trioblaide romhainn
Nis Gàidheal agus Gall
'S mi le aon sùil air eachdraidh,
Aon sùil mo chlann
Ach cùm creideamh nad bheatha,
Sonas nad chridhe
Chan e seo deireadh rathaid
Ach toiseach linn

Tha spiorad nan daoine
Nas soilleir na ghealach
Nas doimhne na 'n cuan
Gheibh sinn ar n-àite 'san t-saoghal
'S an ginealach ùr

Àrd: blàr nan daoine
Àrd: guth is saorsa
Àrd: tha sinn gluasad
Gu h-àrd thèid sinn suas

Àrd: blàr nan daoine
Àrd: guth is saorsa
Àrd: tha sinn gluasad
Gu h-àrd thèid sinn suas

Chan urrain dhomh fuireach
An taigh tha fo sgòth
Ach le creideamh is dòchas
Mu deireadh mo là
Tha an lasair nad anam
Aig meadhan do bhith
Nas laidir 's nas motha
Na riaghaltas no rìgh

Àrd: blàr nan daoine
Àrd: guth is saorsa
Àrd: tha sinn gluasad
Gu h-àrd thèid sinn suasCaptcha
A canção da Runrig Àrd é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Àrd, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Runrig Àrd. Nós tentamos as reproduzir as letras de Àrd de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Runrig Àrdno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.