Monsoon


we're caught inside i feel around you
there's no more light to pelt and melt the windows
and i'll never drop the anchor
if you'll never stop the rain

and as she descends
her soldiers to try and win me over
i feel the sin, of feet washing frosted windows

and i'll never drop the anchor
if you'll never stop the rain
and we'll never have to feel
anything else again

for once in the scene i can dream all the flowers in bloom
this garden will stay here and hold me for sister moon
the higher we fly to her worship the crying monsoon

don't let it end
'cause my sin is just beginning
i need you here
i need you to help me

i'll never drop the anchor
if you'll never stop the rain
and we'll never have to feel anyone else again

now cry down, monsoonCaptcha
Widget
Liedje Caroline's Spine Monsoon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Monsoonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caroline's Spine Monsoon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Monsoon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.