Ouch


I've been around this world a thousand times in my head
and I've seen all the faces that pissed me off over the years
won't you come into the light so I can see you truly?
I didn't look when I had the chance

I've read all the books I needed to in grammar school
and I've heard all the disciplines and all the golden rules
Won't you feed my little frog?
He's resting in the driveway with his heart
on the outside of his mouth

So where's your heart?

I've dreamed of cowboys dancing with the Navajo
and I've hurt alot of people with impatience uncontrolled
Don't you want to dance,
and put me in a trance with my heart in my hair?

So where's your heartCaptcha
Widget
Liedje Caroline's Spine Ouch is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ouchmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caroline's Spine Ouch downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ouch in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.