Songtekst van Don Williams: Walkin' A Broken Heart

Walkin' A Broken Heart


Walkin' down this midnight street
Just the sound of two lonely feet
Walkin' a broken heart, walkin' a broken heart
The empty city not a soul in sight
And a misty rain falls on a perfect night
To walk a broken heart to walk a broken heart

I know if you're thinking this couldn't happen to you
You'd be a fool for believing
Dreams won't fly away, sometimes they do

I know if you're thinking this couldn't happen to you
You'd be a fool for believing
Dreams won't fly away, sometimes they do

So if you've been hurt and you're feeling lost
Put your paperback back and turn your TV off
And walk your broken heart, walk your broken heart
Walk your broken heart, walk your broken heart
Walk your broken heart Go walk your broken heartCaptcha
Liedje Don Williams Walkin' A Broken Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Walkin' A Broken Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Walkin' A Broken Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Walkin' A Broken Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.