Zombie Ritual


Revengeful corpse out to kill
Smell the stench, your guts will spill
Vomit for a mind, maggots for a cock
With his axe the corpse will chop

Stare into his eyes
Now in his spell
Kiss the rotting flesh
Now you're in hell

Drink from the goblet, the goblet of gore
Taste the zombie's drug, now you want more
Drifting from the living, joining with the dead
Zombie dwelling maggots, now infest your head

Zombie ritual

Ceremony now complete
Chosen one is now deceased
Fucking, raping zombie whores
Killing, feasting no remorseCaptcha
Widget
Liedje Dr. Death Zombie Ritual is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Zombie Ritualmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Death Zombie Ritual downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Zombie Ritual in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.