After Life


On this rainy day
In the middle of nowhere
I lost my life
On this rainy day

What have I done?
Where am I going?

Is this the end
Or is it a new beginning?

Show me hell
Or show me paradise!

Give me new strength
Or leave me alone!

Do I have a soul,
Or am I lost?Captcha
Widget
Liedje Dr. Death After Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied After Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Death After Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje After Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.