Around The World


I wanna sail around the world
Just to know where I can stay
I wanna go where I can see
How people live in harmony

I wanna sail around the world
Just to know where I can stay
Cross every water in the sea
To keep my dreams in motionCaptcha
Liedje Dune Around The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Around The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dune Around The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Around The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.