Rising


31 seconds and we're gone for auto-sequence start
T minus ten seconds
Four three two one ignition and lift-offCaptcha
Liedje Dune Rising is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Risingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dune Rising downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rising in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.