Love Gestapo


She breaks me down with her horror story
She makes me sad, but she never bores me
Just like a visit to the Love Gestapo
It's quite a trip, but it gets me down
Nothing she do ever really please me
She knows I'm hard-- that's why she says I'm easy
She's got my number, but imagine this
She says it makes her blue, tatooed upon her wrist
Woke up this morning, my girl was gone
Unpacked my bag-- that's why she's moving on
I love it when she tells me the whore story
'Cause it starts out so nice and then it gets so goryCaptcha
Liedje Dwarves Love Gestapo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Gestapomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwarves Love Gestapo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Gestapo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.