Silly


you probably think I'm foolish and shy
but I only act this way when you walk by

hi, how are you? and what did you do
that has made me this way?
I don't have a thing to say
when i'm with you i become so jumbled inside
my confidence crumbles
my cleverness dies
when I met you I knew there was something to this
and it's silly, but I thought so in your kiss

I'm trying to say that I'm mean but instead
your laughing at me because of what I said

hi, how are you? and what did you do
that has made me this way?
I don't have a thing to say
when I'm with you I become so jumbled inside
my confidence crumbles
my cleverness dies
when I met you I knew there was something to this
and it's silly, but I thought so in your kissCaptcha
Widget
Liedje Go Sailor Silly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sillymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Go Sailor Silly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Silly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.