Hearthquake


I can' understand
Why you turn around
I can??t understand
Why you bring me down

Perhaps another day
You'll ask for me to stay
Perhaps another day
I'll be the last to say

I can't understand
Why you turn around
I can't understand
Why you bring me down

Perhaps another day
You'll ask for me to stay
Perhaps another day
You'll be the last to say

My heart beats for your soul
It'll just stop when you'll get oldCaptcha
Liedje Heavenwood Hearthquake is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hearthquakemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Hearthquake downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hearthquake in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.