Bridge To Neverland


Our wasted battle
Under the deepest softly shell
Our wicked fortune
The horizon seems despair

Arise

Six steps into the grave
Our life in exodus
A quest for mortals
A taste for all

Once was precious
As the serpent's crawl

Now suspicious
She will hang them all

Irreligious
You will feel her tongue

Stay with me in this hidden place
Where the sea was my disgrace
It's a secret that I can't find without you

Crawl
Our wasted battle
As the union falls
Our ashes are glory
For the future To comeCaptcha
Liedje Heavenwood Bridge To Neverland is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bridge To Neverlandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Bridge To Neverland downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bridge To Neverland in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.