From A Distance


From a distance, the world looks blue and green,
and the snow capped mountains white
From a distance, the ocean meets the stream,
and the eagle takes to flight
From a distance, there is harmony,
and the echo through the land
It's the voice of hope,
it's the voice of peace,
it's the voice of every man
From a distance, we all have enough,
and no one is in need
And there are no guns, no bombs and no diseases,
no hungry mouths to feed
From a distance, we are instruments,
matching in a common band,
playing songs of hope,
playing songs of peace,
there is the song of every man
God is watching us, God is watching us,
God is watching us, from a distance,
ohh God is watching us from a distance
From a distance, you look like my friend, even though we're at war
From a distance, I just cannot comprehend, what all this fighting is for?
It's the hope of ?, it's the love of all, it's the heart of every man
It's the hope of ?, it's the love of all, it is the song of every man
OhGod is watching us, God is watching us from a distanceCaptcha
Liedje Kathy Mattea From A Distance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied From A Distancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kathy Mattea From A Distance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje From A Distance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.