Anchor


This one goes out to the kids
who drove 6 hours in a stolen car, then missed the show
This one goes out to never
losing sight of all the
"how it's been" and "how it was"
Here's to just sinking the ship
and not giving a shit
Here's to sinking fast
with everyone else
This one goes out to another
night with no sleep,
Crimpshrine records and
Gainesville streets
This one goes out to Mike,
Var, Mike and Tony,
All, Snuff, Jon, Terri,
Shaun, and AndreCaptcha
Liedje LTJ Anchor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anchormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ Anchor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anchor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.