Woman Of Custom


Each time we return
To this crazy place
We break the promise made, face to face

Easy to make
Easy to break
Something's here we don't understand

I don't know
Why we go on so
I don't want to fight no more tonight

Every time's the same
Both of us to blame
I don't want to talk no more tonight

We've gone through this before
Now we ask for more
Seems to me we can't escape at all

Words have no meaning
To hold such a feeling
Can there be a way out of here

I don't know
Why we go on so
I don't want to fight no more tonight

Every time's the same
Both of us to blame
I don't want to talk no more tonightCaptcha
Widget
Liedje Richard Wright Woman Of Custom is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Woman Of Custommits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Richard Wright Woman Of Custom downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Woman Of Custom in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.