Decade And One


once when I was thirty-one
I woke in the dead of night
and heard the vastness of the snowfall outside
slipped downstairs in my bare feet
soon forgotten freezing
and pour a milk glass full
to wait out the tide

been a decade and one
been a decade and one my friends
a decade and one
since I

as the white went down
I thought of the child upstairs
I thought of the God upstairs
that I couldn't believe
I thought of the chosen man
asleep on his side of the bed
how green becomes wood
in a family tree

been a decade and one
been a decade and one so soon
a decade and one
since I stood
so proud
and so unsure

ebony glowing by the window there
as always
fingers kissed the keys oh so tenderly
cool ivory returned in kind
I thought of anger and adulation
and the taste of dreams realized
and the waste dreams realized leave behind

a decade and one
a decade and one
I said out loud
a decade and one
and I am here
and I am here still standingCaptcha
Widget
Liedje Vienna Teng Decade And One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Decade And Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vienna Teng Decade And One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Decade And One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.