Rude Girl


last saturday night the gang was hangin out
only two dollars to our name
thin black tie and polished shoooes
we were out playin the game
jeff pointed out the lass in the dress
said "she was the one to be had"
all the guys were talkin about her
said, "man she looked bad in plaid"
rude girl, met her at dance hall party
dancing, swinging round everybody
rude girl, watching her steal the show
walked up, said hello, asked her to dance and she said, "let's go"
she hopped it up and she stepped it down
must've been the best rude girl in town
the band was hot but she kept her cool
made the other dancers look like fools
joe and luke were talkin jive in the back
the horns were doing their thing
but jay was doing double takes and watching that rude girl swing
one o'clock came and the dance was done
the band was ready to hit the town
i searched round and round the clu
but rude girl was nowhere to be found
rude girl, haven't seen her since the dance last week
i began wondering, what's the future for her and me
rude girls, a pack of them walking by
at a glance, a new one caught my eye
[chorus]Captcha
Liedje 3 Minute Hero Rude Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rude Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 3 Minute Hero Rude Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rude Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.