Not Those Kids


With my biggest fans and dying of thirst
The scent of trash, a summer musk
Waft through the window
It sounds like upstairs they need a nurse
It seems somebody's got my dreams held up in escrow
One hit and all of it controls you
And if you're not happy there, I don't know who is

Not those kids

Just give it all that you can give
Make something of yourself and don't be such a letdown
It's all one way to LA today, just heed the callCaptcha
Liedje A Global Threat Not Those Kids is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Not Those Kidsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Global Threat Not Those Kids downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Not Those Kids in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.