Happy Birthday Blues


Baby lights her cigarette
And takes a look around
She says that morning sun
Sure does get her down
Nothing else to see
Just to help her lose
Those happy birthday blues

Grandpa takes a drink of wine
And tells it like it was
Tells me all he wants to do
Is what everybody does
Say he'd give the world
For a little girl
Just to help him lose
Those happy birthday blues

Happy birthday blues
Happy birthday blues
Got to pay your dues
Those happy birthday blues

In and out and on and on
Everybody goes
And where the fun with finally stops
Everybody knows
Girls it's me and you
Doing what we do
Just one way to lose
Those happy birthday blues







Captcha
Liedje B.B. King Happy Birthday Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Happy Birthday Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Happy Birthday Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Happy Birthday Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.