Emotional Catastrophe


(Dr Sin)
Nothing is true but money talks
Better believe that bullshit walks
All the things for which we plead
Are our desires but not our needs
The road we're on leads straight to hell
When we'll arrive only time will tell
God forgive us, sons of sin
He has promised this all must end
God forgive us, sons of sin
Change our ways or we cannot winCaptcha
Liedje Dr Sin Emotional Catastrophe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Emotional Catastrophemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr Sin Emotional Catastrophe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Emotional Catastrophe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.