Give My Taxes Back


They block out the landscape with giant signs
Covered with pretty girls and catchy lines
Put up fences and cement the ground
To dull my senses, keep the flowers down
I want 'em back
Spend my money on a race to space
Wasting my money, slapping my face
They've taken a peek over future's fence
Taken a peek at my expense
They've wasted human lives
And they've fucked up mine
I want it back
I'm not into the material scene
Polyester, polyethylene
At least give me a chance to say what I want
The more you waste, the more you want
I want 'em back
I want 'em back
I want 'em back
Give 'em back!Captcha
Liedje D.R.I. Give My Taxes Back is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give My Taxes Backmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje D.R.I. Give My Taxes Back downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give My Taxes Back in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.