Wings Of Serenity


Oh, you graceful eagle
that soar in the air,
how I enjoy your chainless life
You are calling from your sky
living under the sun,
just riding the winds up high

Your cliff is your castle,
you're nature's truly royal,
aking in brown and grey,
Look down on the foolish man
competing with time,
chasing his precious day

You're flying on winds of serenity
into the blinding light
You're the majesty of freedom
living life at its height
You're flying on wings of serenity
you're soaring above the ground
You are the majesty of freedom
tranquillity is your crown

Oh, please let me follow you
on your journey to the clouds
Take me up on your wide wings
and show me your world
We will cross the skies
new horizons we'll see,
cross the slumbering landscapes
and disappearing into the dawnCaptcha
Liedje Falconer Wings Of Serenity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wings Of Serenitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Falconer Wings Of Serenity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wings Of Serenity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.