Twin Curse


We're coming straight forward
No-one can ever retard
Stepping closer- Moving further
Inside a fire resurrecting
A blind mirror's reflection
Falling deeper- Smashing harder
We're born as one to die alone
Rotten memories of a fight
Against a force that lives inside
We're hunting the hunter
Damned & forgotten
Desperately running
Exhausting till deathCaptcha
Liedje Fall Of Serenity Twin Curse is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Twin Cursemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fall Of Serenity Twin Curse downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Twin Curse in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.